Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Statistiska samband och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Regressie ,  Statistiek

I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar. Det innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel (y). Vi genomför en undersökning och visar i steg för steg hur man beräknar k och m hos regressionslinjen y = kx + m. Sedan jämför vi de värden vi får med räknarens inbyggda funktioner.
Avslutningsvis beräknar vi korrelationskoefficienten r, som är ett mått på hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler. Några slutsatser om en relation mellan orsak och verkan kan man naturligtvis inte dra.

Publisher specific license